Xaayda kil dii kaahlii Ga naa.uu da Haida Language Lives Inside Me

Daall Jaad Melody Gravelle Daall Jaad han.nuu dii kiiG​​a ga. K’ils ​X​aaydaG​​aay ad uu dii k​iiguuwaga. Gidansda id G​an k’uula ga. Essie Greene han.nuu dii naanGa​ kii​G​a ga. Henry Greene han.nuu dii chinG​a kii​Ga​ ga. Helen Robson han.nuu dii aw​Ga​ kii​G​a ga. Lorne Robson han.nuu dii ​XaadGa​ kii​G​a. Yahlnaaw han.nuu Read more…